logo

Regulamin dla rezydentów polskich
www.tamgdziechce.com | FLOW NOW LTD
Poniżej znajdziesz regulamin w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia
zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w
serwisie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
Szczerze powiedziawszy to jest on napisany tak, jak wymaga tego polskie prawo, czyli jest
skomplikowany jak listy z Polskiego urzędu skarbowego z których nie da się nic zrozumieć.
Jest to paplanina potrzebna w zasadzie tylko prawnikom i dlatego też jak nie masz doktoratu
z prawa, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć to śmiało się z nami skontaktuj.
§ 1
Defnicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fzyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fzyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
https://tamgdziechce.com/zasady
4) Sklep – serwis internetowy działający pod adresem https://www.tamgdziechce.com
5) Sprzedawca – FLOW NOW LTD, 40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor, London, United Kingdom, WC1A 2SE Company No.: 10210732
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc
jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu,
Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
formularzy dostępnych w Sklepie.
1
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie
zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz
Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu
konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych
przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego
adresu e-mail oraz zdefniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą
automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania
formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o
prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący
może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając
konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfkacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na stronie
WWW.tamgdziechce.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres
do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w
terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
2
3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie
przycisku „Kupuję”,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Kupuję”,
3) zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto, nie dotyczy Kupującego,
który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
4) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący
wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności
ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
5) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin
tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia;
akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
7) kliknąć w przycisk „Zamawiam”.
4. Po wybraniu metody płatności za zamówienie, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”
Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika w płatnościach celem
dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie
przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą
umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między
Kupującym a Sprzedawcą.
5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego
co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej
sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z
weryfkacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfkowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
§ 5
Formy dostawy i metody płatności
1. Kupujący ma do wyboru różne formy dostawy Zamówienia w zależności od produktu
który zamówił.
2. Koszt dostawy są pokazane w koszyku jeżeli Kupujący zamierza kupić produkt wymagający
dostawy, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
3. Kupujący ma do wyboru różne metody płatności, które zostaną mu udostępnione na
3
odpowiednim poziomie koszyka.,
§ 6
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4
Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie
zamówienia.
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 14 dni od chwili zawarcia
umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do
odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą
przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez
Kupującego.
4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest
najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej
Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do
Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez
Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego
metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3
Regulaminu.
§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
kupionych produktów.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
4
odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
upływem
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt
dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§ 8
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma
wadę fzyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego
(art. 556 – 576).
5
§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem
https://www.tamgdziechce.com/polityka-prywatnosci
§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze
sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
przez strony konfiktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platormy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platorma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji
oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez
Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem
zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie
zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku
braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie
6
wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o
prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018.03.10
7

© 2018 Tam Gdzie Chcę
Realizacja Agencja interaktywna Netivo

Zakup biletów

Wybrałeś bilet:Jeżeli chcesz otrzymać fakturę (z angielskiej spółki ltd bez Vat), po dokonaniu płatności będzie dostępny odpowiedni formularz.